Ta strona wykorzystuje technologie plików cookies, m.in. w celach statystycznych. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na ich umieszczanie w Twoim urządzeniu. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

I understand

WIELKI KONKURS KRZYŻOWKOWY

 1. Organizatorem konkursu są: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000077450, NIP: 676-17-96-725, REGON: 350908300, kapitał zakładowy 4.433.000,00 zł oraz Garmond Press Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000046317, NIP: 6760078809, REGON: 008367510, kapitał zakładowy 13.000.000,00 zł, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową i współpracujące Organizatorem w zakresie dostaw i sprzedaży prasy na podstawie zawartych z Organizatorem odrębnych umów handlowych, do których Organizator skieruje pisemną propozycję wzięcia udziału w konkursie (propozycja udziału w konkursie może zostać skierowana na dokumencie „specyfikacja dostaw/zwrotów prasy”). W przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż prasy dostarczanej przez Organizatora w więcej niż jednym punkcie sprzedaży, konkursem mogą być objęte wyłącznie te punkty sprzedaży, do których zostanie skierowana propozycja udziału w konkursie.
 3. Konkurs trwa od 15.01.2020 r. do 29.02.2020 r.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zapewnienie przez Uczestnika konkursu w okresie jego trwania możliwie najlepszej ekspozycji dla przynajmniej pięciu tytułów spośród tytułów określonych w pkt. 19 Regulaminu, wydawanych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (zwane dalej „Wydawnictwo Bauer”), dostarczonych przez Organizatora w okresie 02.01.2020 – 29.02.2020 r. do punktu lub punktów sprzedaży Uczestnika konkursu określonych w umowach handlowych zawartych z Organizatorem i objętych konkursem. Organizator, w ramach dodatkowego wsparcia w zakresie realizacji przez Uczestników konkursu ustalonych powyżej warunków konkursowych dopuszcza możliwość przekazania Uczestnikom konkursu dodatkowych materiałów ekspozycyjno-promocyjnych związanych z określonymi wyżej tytułami, co przystępujący do konkursu Uczestnicy niniejszym akceptują.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie może nastąpić w formie telefonicznego zgłoszenia u Organizatora lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Organizatora w terminie do 15.02.2020 r. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika warunków Regulaminu. Uczestnik prowadzący więcej niż jeden punkt sprzedaży prasy może dokonać osobnego zgłoszenia do konkursu za każdy punkt sprzedaży, który został objęty przez Organizatora propozycją, o której mowa w pkt. 2, lub zgłoszenia łącznego obejmującego wszystkie te punkty sprzedaży.
 6. W przypadku, gdy Uczestnikiem konkursu jest spółka cywilna lub spółka handlowa, kontakt w sprawach związanych z konkursem oraz przekazanie nagrody nastąpi na rzecz osoby uprawnionej do reprezentacji spółki lub osoby umocowanej przez spółkę w tym zakresie zgodnie z właściwymi przepisami.
 7. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy spełniający warunki określone w pkt. 4 Regulaminu, wybrani przez Komisję Konkursową. W Konkursie będą brały udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia.
 8. Nagrodami w konkursie są:
  a) NAGRODA „BON” - bony podarunkowe o nominałach: 100 PLN i 50 PLN, do wykorzystania na zasadach określonych przez Wygląd kuponów określonych w zdaniu poprzednim może różnić się od prezentowanych w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.
  b) NAGRODA „MARŻA” dodatkowa marża w wysokości 10% liczona od ceny detalicznej sprzedanych egzemplarzy tytułów prasowych wydawanych przez Wydawnictwo Bauer, określonych w pkt. 19 Regulaminu, dostarczonych do zgłoszonych do konkursu punktów sprzedaży prasy Uczestnika konkursu w okresie 02.01.2020 – 29.02.2020 r. Marża jest przyznawana poprzez powiększenie o 10% aktualnej wysokości marży udzielanej Uczestnikowi konkursu z tytułu sprzedanej prasy na podstawie zawartej umowy handlowej, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu.
  Nie jest możliwa wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
 9. Po zakończeniu konkursu, Komisja Konkursowa (w składzie 3 osób - wybranych przedstawicieli Organizatora) dokona wyboru Zwycięzców konkursu w oparciu o kryteria wymienione w Regulaminie. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze Zwycięzców. Oceny spełnienia przez Uczestnika konkursu warunków konkursu określonych niniejszym Regulaminem może dokonać upoważniony przedstawiciel Organizatora.
 10. Jeden Uczestnik może wygrać w konkursie więcej niż jedną nagrodę.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu i będą dostępne w siedzibie Organizatora. Zwycięzca może zostać poinformowany o wygranej również telefonicznie lub osobiście za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora.
 12. Wydanie nagród nastąpi w terminie 60 dni liczonym od dnia ogłoszenia wyników konkursu w następujący sposób:
  a) nagroda określona w pkt. 8 a) Regulaminu – zostanie przekazana według wyboru Organizatora: przesyłką pocztową lub kurierską na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę konkursu, w siedzibie Organizatora (po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem) lub osobiście za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Organizatora w punkcie sprzedaży prasy Zwycięscy i za pisemnym pokwitowaniem odbioru nagrody (w takim przypadku wydanie nagrody nastąpi po uprzednim kontakcie przedstawiciela Organizatora ze Zwycięzcą w celu ustalenia dokładnego terminu przekazania nagrody, przy czym przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcą telefonicznie podejmując co najmniej 1 próbę w dniach roboczych w godzinach od 7.00 do 16.00; w ramach ww. kontaktu Zwycięzca przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji tj. imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, nr telefonu kontaktowego). Podpisane pokwitowanie odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.
  b) nagroda określona w pkt. 8 b) Regulaminu – zostanie przekazana na fakturze (lub fakturach) za sprzedane egzemplarze prasy, wystawionej przez Organizatora.
  Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody w trakcie trwania konkursu, na podstawie decyzji Komisji Konkursowej i po dokonanej ocenie ekspozycji w punkcie sprzedaży Uczestnika konkursu.
 13. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, który w okresie trwania konkursu, a także po upływie jego trwania, aż do momentu wydania nagród zaprzestał współpracy z Organizatorem lub złożył wypowiedzenie do umów handlowych, o których mowa w pkt. 2 lub w stosunku do Uczestnika, co, do którego Organizator stwierdził działanie sprzeczne z Regulaminem. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie oraz odmówić mu przyznania nagrody także w przypadku, gdy Uczestnik w okresie trwania konkursu dokona zwrotu na rzecz Organizatora dostarczonych mu przez Organizatora niesprzedanych egzemplarzy tytułów określonych w pkt. 19 Regulaminu i jeżeli zwrot ten nastąpi przed terminem ich wywołania do zwrotu określonym przez Organizatora w dokumencie „specyfikacja zwrotów”.
 14. Jeżeli na zasadach wskazanych w pkt. 12 Regulaminu nie powiedzie się próba skontaktowania się ze Zwycięzcą lub Zwycięzca nie odbierze nagrody w uzgodnionym zgodnie z pkt. 12 terminie odbioru nagrody, a najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym został poinformowany o wygranej, prawo do nagrody przechodzi na rzecz Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonych Uczestników konkursu, a także za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe, kurierskie jak również za działalność innych osób oraz działania siły wyższej. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia w przypadku niespełnienia przez Uczestnika konkursu wymogów określonych w Regulaminie lub spełnienia ich po terminie trwania konkursu.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, przy czym decyduje data wpływu pisemnej reklamacji. Zgłoszenie reklamacji poprzez przesłanie jej na ww. adres, powinno zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu zgłaszającego reklamację, dokładny adres siedziby podmiotu wraz z kodem pocztowym, numer telefonu oraz powody reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, według wyboru Organizatora: pisemnie na adres podany w reklamacji lub telefonicznie.
 16. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu są: Garmond Press S.A. oraz Garmond Press Sp. z o.o. Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie danych kontaktowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru od chwili wzięcia udziału w konkursie do chwili wydania nagród. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody.
 17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu wszystkim jego Uczestnikom na stronie internetowej www.garmondpress.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzegają prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a informacja o zmianie zostanie zamieszczona na wyżej wymienionej stronie internetowej.
 18. W przypadku Uczestników konkursu: osób prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika konkursu.
 19. „SZYFROKRZYŻÓWKI DOOKOŁA ŚWIATA”, „ŁATWE I PRZYJEMNE SZYFRO”, „200 SZYFRO KRZYŻÓWEK”, „ŁATWE I PRZYJEMNE WYKREŚLANKI”, „DUŻE WYKREŚLANKI”, „CHWILA NA 200 PANORAM”, „CHWILA NA RELAKS”, „100 RAD PANORAMY”, „100 RAD KRZYŻÓWKI RODZINNE”, „100 RAD SZYFRO”, „100 RAD WYKREŚLANKI”, „REWIA POLECA KRZYŻÓWKI”, „SUKCESY I PORAŻKI WS KRZYŻÓWKI DLA CIEBIE (KRZYŻÓWKI DLA CIEBIE)”, „TELE TYDZIEŃ WS ROZRYWKA NOCĄ (ROZRYWKA NOCĄ)”, „TAKIE JEST ŻYCIE WS SZYFRO KRZYŻÓWKI (SZYFRO KRZYŻÓWKI)”, „SZYFRO PANORAMY”, „CHWILA DLA CIEBIE WS ABC KRZYŻÓWKI (ABC KRZYŻÓWEK)”, „KRZYŻÓWKI UKŁADANKI”, „REWIA WS UKŁADANKI KRZYŻÓWKOWE (UKŁADANKI KRZYŻÓWKOWE)”, „ŚWIAT & LUDZIE WS SZYFRO RELAKS (SZYFRO RELAKS)”, „TWOJE IMPERIUM WS REWIA WYKREŚLANEK (REWIA WYKREŚLANEK)”, „ŚWIAT KOBIETY WS NOC Z KRZYŻÓWKAMI (NOC Z KRZYŻÓWKAMI)”, „300 WYKREŚLANEK”, „ŚWIAT WYKREŚLANEK”, „300 SZYFRO KRZYŻÓWEK”, „CHWILA NA 300 PANORAM”, „CHWILA NA 100 PANORAM”, „TAKIE JEST ŻYCIE WS WYKREŚLANKI (WYKREŚLANKI)”, „CHWILA DLA CIEBIE WS SUDOKU (SUDOKU)”, „CZAS NA RELAKS”, „MAGAZYN TELEWIZYJNY KURIER TV WS ŚWIAT KRZYŻÓWEK (ŚWIAT KRZYŻÓWEK)”, „SZYFROKRZYŻÓWKI Z SUFLEREM”, „TWOJE IMPERIUM WS 100 WYKREŚLANEK (100 WYKREŚLANEK)”, „RELAKS WS KRZYŻÓWKI RELAKS (KRZYŻÓWKI RELAKS)”, „ŻYCIE NA GORĄCO WS WIEM (WIEM)”, „200 WYKREŚLANEK”, „WYKREŚLANKI DOOKOŁA ŚWIATA”, „CHWILA NA 500 PANORAM”, „MOJE SZYFROKRZYŻÓWKI”, „MOJE WYKREŚLANKI”, „TELE ŚWIAT WS SERIA KIESZONKOWA SZYFROKRZYŻÓWKI (SERIA KIESZONKOWA SZYFROKRZYŻÓWKI)”, „TO & OWO WS SERIA KIESZONKOWA WYKREŚLANKI (SERIA KIESZONKOWA WYKREŚLANKI)”, „CHWILA NA 1000 PANORAM”, „CHWILA NA RELAKS WS KRZYŻÓWKI NA (KRZYŻÓWKI NA WIOSNĘ)”

Zaufali nam: