Ta strona wykorzystuje technologie plików cookies, m.in. w celach statystycznych. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na ich umieszczanie w Twoim urządzeniu. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

I understand

REGULAMIN KONKURSU „EKSPOZYCJA I SPRZEDAŻ KALENDARZY WYDAWNICTWA BAUER”

 

 1. Organizatorem konkursu są: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000077450, NIP: 676-17-96-725, REGON: 350908300, kapitał zakładowy 15.000.000,00 zł oraz Garmond Press Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000046317, NIP: 6760078809, REGON: 008367510, kapitał zakładowy 20.000.000,00 zł, zwane dalej „Organizatorem”. 
 2. W  konkursie mogą wziąć udział podmioty  gospodarcze  prowadzące  działalność handlową i współpracujące  Organizatorem  w zakresie  dostaw i sprzedaży prasy na podstawie zawartych  z  Organizatorem  odrębnych  umów  handlowych,  do których Organizator skieruje formularz  „Oświadczenia  o  sprzedaży Kalendarzy  Wydawnictwa  Bauer”  (formularz  ten  będzie zamieszczony  na dokumencie „specyfikacja dostaw/zwrotów  prasy”). W przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż prasy dostarczanej  przez  Organizatora  w więcej niż jednym punkcie sprzedaży, konkursem  mogą być objęte wyłącznie te  punkty sprzedaży, do których zostanie skierowany formularz „Oświadczenia o sprzedaży kalendarzy Wydawnictwa Bauer”.
 3. Konkurs trwa od 24.11.2021 r. do 15.01.2022 r.
 4. Warunkiem udziału w konkursie  jest  zapewnienie  przez  Uczestnika  konkursu  w  okresie  jego  trwania  możliwie najlepszej ekspozycji dla przynajmniej pięciu tytułów spośród tytułów kalendarzy (dalej „Kalendarze Wydawnictwa Bauer”) określonych w pkt. 19 Regulaminu, wydawanych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (zwane  dalej  „Wydawnictwo  Bauer”), dostarczonych przez Organizatora do punktu lub  punktów  sprzedaży  Uczestnika  konkursu  określonych  w  umowach handlowych  zawartych  z  Organizatorem  i objętych konkursem  oraz  sprzedanie  minimum  pięciu  egzemplarzy  Kalendarzy Wydawnictwa  Bauer  tygodniowo  i zgłoszenie tego faktu Organizatorowi poprzez wypełnienie  i  przekazanie  Organizatorowi formularza „Oświadczenia o sprzedaży  Kalendarzy Wydawnictwa Bauer”  (oświadczenie będzie drukowane na dowodach zwrotu w każdy piątek w okresie trwania konkursu). Organizator, w ramach dodatkowego wsparcia  w zakresie realizacji przez Uczestników konkursu ustalonych powyżej warunków konkursowych dopuszcza możliwość przekazania Uczestnikom konkursu dodatkowych materiałów ekspozycyjno-promocyjnych związanych z określonymi wyżej tytułami, co przystępujący do konkursu Uczestnicy niniejszym akceptują.
 5. Pierwsze  wypełnienie „Oświadczenia o sprzedaży Kalendarzy Wydawnictwa Bauer” jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez  Uczestnika  warunków Regulaminu.  Uczestnik  prowadzący więcej niż jeden punkt sprzedaży prasy  może wypełniać „Oświadczenie  o sprzedaży Kalendarzy Wydawnictwa Bauer” osobno  dla  każdego  punktu  sprzedaży, który został objęty przez Organizatora propozycją (formularzem), o której mowa w pkt. 2.
 6. W  przypadku,  gdy Uczestnikiem  konkursu jest spółka cywilna lub spółka handlowa, kontakt w sprawach związanych z konkursem oraz przekazanie nagrody nastąpi na rzecz osoby uprawnionej do reprezentacji spółki lub osoby umocowanej przez spółkę w tym zakresie zgodnie z właściwymi przepisami.
 7. Laureaci  konkursu  za każdy tydzień konkursowy są  wyłaniani w drodze losowania  przez Komisję Konkursową (Komisja w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora)  dokonywanego  spośród Uczestników  spełniających  warunki określone w pkt.  4  Regulaminu  (w skrócie:  Uczestnik  eksponuje  Kalendarze  Wydawnictwa  Bauer,  sprzeda  je w ilości minimum pięć egzemplarzy  w  tygodniu  i przekaże do Organizatora „Oświadczenie  o sprzedaży Kalendarzy Wydawnictwa Bauer”, w którym poświadcza sprzedanie minimum pięciu egzemplarzy Kalendarzy Wydawnictwa Bauer). W Konkursie będą liczyły się wyłącznie podpisane  „Oświadczenia o sprzedaży Kalendarzy Wydawnictwa Bauer”. Spełnienie warunków konkursowych możliwe jest w każdym tygodniu  konkursu,  dlatego Uczestnik może  wielokrotnie zostać Laureatem  tj. dokonanie sprzedaży Kalendarzy Wydawnictwa Bauer oraz spełnienie warunków Konkursowych za dany tydzień będzie stanowiło odrębną szansę w losowaniu nagród.
 8. Nagrodami w konkursie są:
  1. NAGRODA „SPRZEDAŻOWA”  –  w każdym tygodniu  trwania  konkursu  16  (szesnaście) nagród po 200 zł (dwieście złotych) w postaci bonów podarunkowych SODEXO.  Nie jest  możliwa wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
  2. NAGRODA  „EKSPOZYCYJNA”  –  w każdym tygodniu trwania konkursu 1 (jedna) nagroda  500 zł (pięćset  złotych) w postaci  bonów podarunkowych SODEXO.  Cotygodniowo  w  okresie  trwania  konkursu,  Komisja  Konkursowa  nagradza Uczestnika, który zorganizował najlepszą ekspozycję Kalendarzy  Wydawnictwa  Bauer.  Laureat  wybierany  jest  w oparciu  o  stwierdzenie  stanu  faktycznego  ekspozycji  Kalendarzy  Wydawnictwa  Bauer  podczas  wizyty  przedstawiciela Organizatora w punkcie sprzedaży Uczestnika  lub  na podstawie zdjęć ekspozycji Kalendarzy  Wydawnictwa  Bauer  w punkcie  sprzedaży  Uczestnika  nadesłanych  w  danym  tygodniu  przez  Uczestnika  na  adres  mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nie jest możliwa wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
  Wygląd bonów określonych w niniejszym punkcie może różnić się od prezentowanych w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. Nagrody nieprzyznane w danym tygodniu nie przechodzą na tydzień kolejny. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody „Ekspozycyjnej”, jeżeli uzna, że nie ma ekspozycji o standardzie zasługującym na nagrodę.
 9. Komisja  Konkursowa  przeprowadza losowanie nagród do 7 dnia roboczego po zakończeniu każdego tygodnia, za który wyłaniani  są  Laureaci.  Oceny  spełnienia  przez  Uczestnika  warunków  konkursu  określonych  niniejszym Regulaminem w szczególności prawidłowej ekspozycji i prawidłowego wypełnienia „Oświadczenia o sprzedaży Kalendarzy Wydawnictwa Bauer” może dokonać  upoważniony przedstawiciel Organizatora.  Niedopuszczalne jest wielokrotne zgłaszanie tej samej transakcji sprzedaży, jak i zgłaszanie sprzedaży,  jeżeli nie miała ona  miejsca  -  na  tą okoliczność Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji  „Oświadczenia  o sprzedaży Kalendarzy Wydawnictwa Bauer”  po  zwrocie  Kalendarzy  Wydawnictwa  Bauer  poprzez porównanie dostawy i zwrotu u Uczestnika  –  jeżeli  Uczestnik został Laureatem w oparciu o fałszywe oświadczenie,  to Organizator  ma  prawo  obciążyć  takiego  Laureata  ilością  brakującą  w  stosunku  do  ilości  wykazanej  przez  Laureata  w „Oświadczeniach o sprzedaży Kalendarzy Wydawnictwa Bauer”.
 10. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie więcej niż jedną nagrodę.
 11. Laureat może  zostać każdorazowo poinformowany o wygranej pisemnie, jak również telefonicznie lub osobiście  za
  pośrednictwem przedstawiciela Organizatora.
 12. Wydanie nagród nastąpi w  terminie  najpóźniej  21  dni  liczonym  od dnia każdego losowania,  w  następujący sposób:  nagroda określona w pkt.  8  Regulaminu  zostanie  przekazana  według  wyboru  Organizatora:  przesyłką pocztową lub  kurierską na adres korespondencyjny wskazany przez Laureata konkursu,  w  siedzibie  Organizatora  (po  wcześniejszym  uzgodnieniu tego z Organizatorem)  lub  osobiście za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Organizatora  w punkcie sprzedaży prasy Laureata konkursu i za pisemnym pokwitowaniem odbioru nagrody (w takim przypadku wydanie  nagrody  nastąpi  po uprzednim  kontakcie  przedstawiciela  Organizatora  z  Laureatem  konkursu  w  celu  ustalenia  dokładnego  terminu  przekazania nagrody, przy czym przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Laureatem konkursu telefonicznie podejmując, co najmniej 1 próbę  w  dniach  roboczych  w  godzinach  od  7.00  do  16.00;  w  ramach  ww.  kontaktu  Laureat  konkursu  przekazuje  swoje  dane
  osobowe  wymagane  do  identyfikacji  tj.  imię i nazwisko, nazwa i  adres  prowadzonej działalności gospodarczej,  nr  telefonu kontaktowego). Podpisane pokwitowanie odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.
 13. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, który w okresie trwania konkursu, a także po upływie jego trwania, aż do momentu wydania nagród zaprzestał współpracy z Organizatorem  lub złożył wypowiedzenie do umów handlowych, o których mowa w pkt. 2 lub w stosunku do Uczestnika, co, do którego  Organizator stwierdził działanie sprzeczne z Regulaminem. Organizator  ma  prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie oraz odmówić mu przyznania nagrody także w przypadku, gdy Uczestnik w okresie trwania konkursu  dokona  zwrotu  na  rzecz  Organizatora  dostarczonych  mu  przez  Organizatora  niesprzedanych  egzemplarzy tytułów określonych  w  pkt.  19  Regulaminu  i jeżeli zwrot ten nastąpi przed terminem ich wywołania do zwrotu określonym przez Organizatora w dokumencie „specyfikacja zwrotów”.
 14. Jeżeli na zasadach wskazanych w pkt. 12 Regulaminu nie powiedzie się próba skontaktowania się z  Laureatem  konkursu  lub Laureat  konkursu  nie  odbierze  nagrody  w  uzgodnionym  zgodnie  z  pkt.  12  terminie  odbioru  nagrody,  prawo  do  nagrody przechodzi  na  rzecz  Organizatora.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości  odbioru  lub  nieodebranie nagrody  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Laureatów konkursu,  a  także  za  połączenia  i  funkcjonowanie  sprzętu telekomunikacyjnego,  usługi  pocztowe,  kurierskie  jak  również za  działalność  innych  osób oraz  działania siły  wyższej. Uczestnikowi  nie  przysługują  wobec  Organizatora  jakiekolwiek  roszczenia  w  przypadku  niespełnienia  przez  Uczestnika konkursu wymogów określonych w Regulaminie lub spełnienia ich po terminie trwania konkursu.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników  konkursu  na  adres:  31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, przy czym decyduje data wpływu pisemnej  reklamacji.  Zgłoszenie reklamacji poprzez przesłanie jej na ww.  adres, powinno zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu zgłaszającego  reklamację,  dokładny  adres  siedziby  podmiotu  wraz  z  kodem  pocztowym, numer telefonu oraz powody reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony  o decyzji Komisji  w  terminie  30  dni  od  daty  rozpatrzenia  reklamacji, według wyboru Organizatora: pisemnie na adres podany w reklamacji lub telefonicznie.
 16. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu  są:  Garmond  Press  S.A.  oraz  Garmond  Press  Sp.  z  o.o.  Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o  ochronie  danych  osobowych.    Uczestnik  konkursu  ma  prawo  dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie danych kontaktowych lub związanych z prowadzoną działalnością  gospodarczą, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru od chwili wzięcia udziału w konkursie do chwili wydania nagród. Brak wypełnienia  powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody.
 17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania  konkursu  wszystkim  jego  Uczestnikom  na  stronie internetowej  www.garmondpress.pl  oraz  w  siedzibie  Organizatora.  Organizator  zastrzegają  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w Regulaminie, a informacja o zmianie zostanie zamieszczona na wyżej wymienionej stronie internetowej.
 18. W  przypadku  Uczestników  konkursu:  osób  prawnych  podlegających  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika konkursu.
 19. 100 Rad Poleca (kalendarz) 2/2021
  100 Rad Poleca (kalendarz) 3/2021
  100 Rad. Moja piękna działka (kalendarz) 1/2021
  Chwila na Relaks wyd. specjalne (kalendarz) 1 1/2021
  Dobry Tydzień Ekstra (kalendarz) 1/2021
  Kwiaty Polskie (kalendarz) 1/2021
  Mam Ogród wyd. spec. (kalendarz) 1/2021
  Mam Ogród wyd. spec. (kalendarz) 2/2021
  Motor wydanie specjalne (kalendarz) 1/2021
  Pani Domu Poradnik (kalendarz) 6/2021
  Polska jest piękna (kalendarz) 1/2021
  Poradnik 50+ wydanie specjalne (kalendarz) 2/2021
  Poradnik Domowy Ekstra (kalendarz) 3/2021
  Przyjaciółka Expert (kalendarz) 2/2021
  Przyjaciółka Porady (kalendarz) 1/2021
  Przyjaciółka Porady (kalendarz) 2/2021 Retro wydanie specjalne (kalendarz) 1/2021
  Św. Jan Paweł II (kalendarz) 1/2021
  Świat Kobiety Poleca (kalendarz) 1/2021
  Świat Kobiety. Siedlisko (kalendarz) 5/2021
  Świat Kobiety. Siedlisko wyd. spec. (kalendarz) 1/2021
  Świat Wiedzy - Historia wyd. specjalne (kalendarz) 1/2021
  Świat Wiedzy Poleca (kalendarz) 1/2021
  Tele Tydzień Poleca (kalendarz) 1/2021
  Tele Tydzień Poleca (kalendarz) 2/2021
  Tina Poleca (kalendarz) 3/2021
  Twój Styl wyd. specjalne (kalendarz) 2/2021
  Życie na gorąco Ekstra (kalendarz) 2/2021
  Życie na gorąco Ekstra (kalendarz) 2/2021

Zaufali nam: